บริษัท ไทยเวิร์ธ จำกัด ได้เริ่มดำเนินกิจการเมื่อวันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2540 โดยคุณไชยยันต์ เมธาจารุนนท์ เป็นผู้ริเริ่มก่อตั้งบริษัทฯ จากแนวคิดของท่านที่ต้องการจัดตั้งบริษัทฯ ที่สามารถให้บริการทางด้านเทคนิควิศวกรรมชั้นสูง ( High Technical Engineering Service) แก่กลุ่มอุตสาหกรรมในประเทศ ปัจจุบัน ท่านดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ


คณะผู้บริหาร
ของบริษัทฯ ประกอบด้วยบุคคลที่มีประสบการณ์เฉพาะทางสูงเป็นที่รู้จัก และยอมรับในวงการทางด้านเครื่องมือใช้ตัด หินเจียร และน้ำมันใช้ตัด (Cutting Tools, Grinding Wheel, Cutting Oil)


กิจการของบริษัทฯ
ได้เจริญเติบโตก้าวหน้าขึ้นมาบนพื้นฐาน ของ ความซื่อสัตย์ ความจริงใจ ความสามารถทางด้านเทคนิค วิศวกรรม และการบริการ ที่รวดเร็วและ เป็นที่พึงพอใจของลูกค้า รวมทั้ง ระบบ การคัดเลือกสรรหาสินค้า จาก ต่างประเทศที่มีทั้งคุณภาพและประสิทธิภาพสูงในราคายุติธรรมมาแนะนำ จัดจำหน่าย ให้แก่ลูกค้า นอกจากนี้บริษัทฯ ยังมีความมุ่งมั่นและให้ความสำคัญอย่างยิ่งกับ ระบบ การจัดหา และพัฒนาคุณภาพของพนักงานให้มีประสิทธิภาพสูงสุดในงานเฉพาะทางที่เกี่ยวข้อง พร้อมกันนี้บริษัทฯ ได้มีการพัฒนา อ งค์กร และหน่วยงานต่างๆ รวมทั้งระบบการบริหารงานเพื่อให้สอดคล้องเหมาะสม กับสภาพการณ์ในปัจจุบันที่ต้องรองรับกับความต้องการ และความพึงพอใจ ของลูกค้าในยุคโลกาภิวัฒน์


เนื่องจากบริษัทฯ
มุ่งมั่นที่จะนำเสนอแต่สินค้าที่มีคุณภาพ /เทคโนโลยี และประสิทธิภาพสูงในราคาที่เหมาะสมแก่กลุ่มอุตสาหกรรมในประเทศ บริษัทฯ จึงให้ความสนใจกับข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล ปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของลูกค้า นอกเหนือจากการที่เราได้ตระหนักถึง ความสำคัญของ การเสนอแนะสินค้าที่เหมาะสมกับลูกค้าเฉพาะรายนั้นๆ อย่างจริงจัง เพื่อให้สมกับปรัชญาที่บริษัทฯ ยึดมั่นเสมอมาว่า


“ ไทยเวิร์ธมุ่งมั่น สรรหาและ พัฒนาให้พร้อมอยู่เสมอเพื่อผลประโยชน์สูงสุดของ คุณ ”

 


Copyright © 2003 Thai Worth Co., Ltd. All rights reserved.
2/9 Serithai Road,Kwaeng Kannayao,Khet Kannayao,Bangkok 10230,Thailand.
2/9 ถนนเสรีไทย แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230
Tel. (662)736-4560 (Automatic), (662)736-4690-3 Fax. (662)736-4694-5